: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ขอเชิญร่วมงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

 

 
Suksara.net วารสารสุขสาระ

 

 

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ขอเชิญร่วมงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

 
          ด้วยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายในการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 
          รวมทั้งเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้มัสยิดและชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาภาวะติดบุหรี่ในระดับประเทศ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือร่วมใจกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงค์ให้เป็นมัสยิดและชุมชนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างถาวร
 
          ทางศูนย์ประสานงานภาคกลาง จึงขอเรียนเชิญท่านอีหม่ามและกรรมการมัสยิดอีกหนึ่งท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2554  เวลา 8.00-16.00 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่อย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554
 เวลา 8.00 น. -16.00 น.
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 
กำหนดการอบรม
07.30 น. – 08.30 น ลงทะเบียน และรับเอกสารการอบรม
08.30 น. – 09.00 น. อัญเชิญพระมหาคัมภีอัลกุรอาน
  พิธีเปิด โดย ท่านจุฬาราชมนตรี หรือผู้แทน
  กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรม
  โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์
  ผู้ดำเนินรายการ คุณอนุพันธ์  ธราดลรัตนากร
09.10 น. – 09.30 น. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ กับการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
  โดย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
  ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
09.30 น. – 10.00 น รับประทานอาหารว่าง
10.00 น. – 11.00 น. บุหรี่กับศาสนาอิสลาม
  โดย รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี
  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
11.00 น. – 12.00 น. เราจะเลิกบุหรี่แบบง่ายๆได้อย่างไรบ้าง
  โดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
  อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00 น. – 13.30 น รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุฮริ
13:30 น. ปิดการอบรม
 
แผนที่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=19204
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 6:25:52
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com