: วัยรุ่น วัยเสี่ยงกับ...โรคเอดส์ !

 
Suksara.net วารสารสุขสาระ

 

วัยรุ่น วัยเสี่ยงกับ...โรคเอดส์ !


     ปัญหาโรคเอดส์ในสังคมไทยวันนี้ มีอัตราผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติพบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเด็ก, เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา      ปัญหาโรคเอดส์ในสังคมไทยวันนี้ มีอัตราผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติพบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเด็ก, เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา 


    

          ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2552 มีผู้ป่วยเอดส์จำนวน 358,260 ราย เสียชีวิตแล้ว 95,983 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 92 อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และวัยแรงงาน มีอายุระหว่าง 15-59 ปี ร้อยละ 24 เป็นกลุ่มอายุ 25-29 ปี และที่สำคัญในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีพบว่าเพศหญิงมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์สูงกว่าเพศชาย 1 เท่าตัว สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีเสรีภาพทางเพศมากขึ้น จนทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยีท่ยังไม่มีความรู้ในการป้องกันตัวเอง

              ผลของการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนโดยสำนักระบาดวิทยา ในปี 2551 พบว่าน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนอายุ 14-18 ปี ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงที่เด็กเหล่านี้จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี รวมไปถึงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนา จนนำไปสู่การทำแท้งและทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีก ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ และเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพพราะหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไป เราอาจจะต้องสูญเสียบุคลากรที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=18979
วันที่ : 8 กรกฎาคม 63 17:04:43
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com