: โครงการ ปลูกต้นกล้าแห่งผู้ศรัทธา

โครงการ “ปลูกต้นกล้าแห่งผู้ศรัทธา”

   

           เมื่อวันที่ 9-16 เมษายน 2554  ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ จัดโครงการ “ปลูกต้นกล้าแห่งผู้ศรัทธา”  ณ ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เขตคลองสามวา กทม. โดยมีวัตถุประสงค์พื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของอิสลามและรู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อทำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยของการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ และได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตคลองสามวา ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนภายในชุมชนและสถานที่ใกล้เคียง จำนวน 120 คน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

สนับสนุนข้อมูลโดย  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17686
วันที่ : 25 มกราคม 63 13:22:49
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com