: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดโครงการจัดตั้งชมรมคลัง สมองมุสลิม ณ โรงแรมรีเจ้นท์

       เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2554 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดโครงการจัดตั้งชมรมคลังสมองมุสลิม ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ถนนรามคำแหง ซอย 22  กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีวัยวุฒิมุสลิมที่มาจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้มารวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมมุสลิมให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้มีวัยวุฒิมุสลิมได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่สังคม  อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้มีวัยวุฒิมุสลิมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งการโภชนาการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ๆ ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17388
วันที่ : 23 กันยายน 62 4:22:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com