: จิตอาสา จิตอาสาใครๆก็ทำได้

จิตอาสา

          ระยะนี้มีข่าวการที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต่าง  ๆ มากมาย ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไทยพลัดถิ่นเดินเท้าจากจากบ้านนับระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรมายังรัฐสภาเพื่อเรียกร้องขอสิทธิ์ความเป็นไทยให้แก่พวกตนและลูกหลานชาวนาชาวไร่ ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ทำกิน ที่เคยทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับสิบ นับร้อยปี แต่อยู่ ๆที่ดินทำกินของกลับกลายเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนต่างถิ่นโดยที่พวกเขาไม่ทราบมาก่อน ขณะที่ ที่ทำกินของชาวบ้านอีกบางกลุ่มก็ถูกภาครัฐออกประกาศให้เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนทับที่ทำกินนั้น นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขาหมู่บ้านคิตตี้ล่าง ที่ไม่สามารถใช้น้ำในแหล่งที่ตนเคยใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษได้เพราะ แหล่งน้ำเต็มไปด้วยสารตะกั่วที่ถูกปล่อยมาจากโรงงานถลุงแร่ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐจนกลายเป็นคดีความยืดยื้อยาวนานนับสิบปีและยังไม่จบสิ้นจนถึงทุกวันนี้ สร้างความทุกข์ระทมให้แก่พวกเขาเป็นอย่างมาก

ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนแต่เกิดจากกลไกของภาครัฐทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวปัญหา และระยะเวลาในการแก้ไขเยียวยาที่เนินนาน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มันจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่กลไกในทุกระดับขาดจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและขาดจิตสำนึกในการรับรู้และนำความทุกข์ยากของพี่น้องร่วมชาติมาเป็นภาระของตน ซึ่งในแวดวงธุรกิจบริการจะเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มี Service mind คือขาดจิตอาสา เมื่อกลไกในภาครัฐเหล่านั้นขาดจิตอาสาเข้าใจตนผิดคิดว่าตนเป็นนายของประชาชนผู้รับบริการ ผู้รับบริการตาดำ ๆ อย่างเรา ๆ ก็ต้องทนทุกข์ต่อไป

จริงอยู่จิตอาสานั้น บางคนก็มีมาแต่กำเนิด ไม่ต้องมีใครอบรมสอน แต่บ้างคนก็เกิดมีขึ้นมาภายหลัง ซึ่งอาจเกิดจากการปลูกฝั่งจากบุพการีมาตั้งแต่เยาว์วัย ขณะที่บางคนก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติ ยอมทุ่มเททำงานหนักเพื่อแก่ปัญหาของประชาชน เพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่เป็นสุขตามควรแก่สิทธิ์ที่พวกเขาควรจะได้รับ หาทางแก้ไขกฎเกณฑ์ที่สลับซับซ้อนและลดทอนขั้นตอนที่มากมายให้น้อยลงเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขได้เร็วขึ้นนั่นย่อมแสดงว่า การปลุกจิตอาสานั้น ไม่เกินความสามารถของคนเราที่จะกระทำได้ หากบุคคลนั้นมีความตั้งใจจริงที่จะกระทำ และสำนึกในหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย เพราะเรามิได้ถูกสร้างมาให้อยู่ในสภาวะที่จำกัดเช่นสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เราสามารถเรียนรู้ รับรู้ และแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ เราสามารถดัดแปลงอและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นได้ เราจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกแยกแยะดีชั่ว

ยิ่งไปกว่านั้น ในเมื่อคนเรามีศาสนาคอยกำกับการดำเนินชีวิต ทำไมจึงยังประพฤติตนเยี่ยงทารกที่ไร้เดียงสา หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเท่ากับเป็นการลดตัวเองลงไปเทียบเท่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จนทำให้ผู้คนอีกจำนวนมากต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17362
วันที่ : 8 สิงหาคม 63 4:32:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com