: โครงการอาสาสมัครจิตรอาสาช่วยงานโรงพยาบาล
โครงการอาสาสมัครจิตรอาสาช่วยงานโรงพยาบาล
 

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครจิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาล  ณ โรงแรมรีเจนท์ ถนนรามคำแหง22 กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพื่อแนะนำการใช้บริการในโรงพยาบาล ให้บริการสอบถามเส้นทางแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างคนที่มีคุณค่า มีจิตสำนึกและอุดมการณ์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  โดยมีระยะเวลาปฏิบัติการ 1 เดือน วันที่1-30 เมษายน 2554 นี้ โดยมีเยาวชนจิตอาสาของสถานศึกษา 3 แห่งคือ โรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนริดวานุ้นอิสลามและโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20  คน

 
โครงการอาสาสมัครจิตรอาสาช่วยงานโรงพยาบาล
วันที่ 22 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมรีเจนท์รามคำแหง
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสิมไทย ปี 2552-2553
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)
สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17263
วันที่ : 20 ตุลาคม 62 9:27:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com