: การพัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่

สุขภาวะมุสลิม มุสลิมไทยดอทคอม : การพัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่

           หากพูดถึงการพัฒนา หลายคนมองถึงการต้องสร้างโน่นสร้างนี่ใหม่ แต่การพัฒนาเช่นนั้น ย่อมจะขาดความยั่งยืน เพราะไม่มีพื้นฐานความถนัดเดิมของชุมชนเป็นตัวรองรับ

            การพัฒนาในสิ่งที่คนในชุมชนไม่เชี่ยวชาญ ทำไม่นานก็ฝ่อ

            แนวทางการสร้างชุมชนประมงรักษ์สุขภาวะของหมู่บ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยเข้าไปดำเนินการจึงเน้นไปที่การแก้ปัญหาหลักของชุมชน ก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะแม้ว่าทางชุมชนบ้านยายม่อมจะมีพื้นที่เป็นของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถนำมาพัฒนาพัฒนาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ เนื่องจากขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการประมงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ส่วนการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านก็มีปัญหาเพราะระบบนิเวศน์ถูกทำลายโดยการทำประมงขนาดใหญ่ และการที่น้ำมันมีราคาแพงขึ้น ก็ทำให้การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

            การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งจึงเป็นทางออก และเศรษฐกิจชุมชนที่ทางแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยเลือกมาพัฒนาก็คือ การประมง นั่นเอง

            เริ่มจากการนำพื้นที่ของมัสยิดที่รกร้างว่างเปล่ามาพัฒนาจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนประมงรักษ์สุขภาวะ  โดยการทำบ่อเลี้ยงปลากะพงด้วยการใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายๆ การปลูกป่าโกงกาง การทำบ่อเลี้ยงปูในป่าโกงกาง การปล่อยไขปูนอกกระดองลงทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณปู การติดเสาเรือใบในเรือประมง เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันในการทำประมง

            และเนื่องจากบ้านยายม่อมมีความสัมพันธ์ในชุมชนค่อนข้างแน่นแฟ้น ทำให้มีระดับความปลอดภัยสูง ทางแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยจึงได้ผลักดันให้เกิดสวนสุขภาพป่าชายเลนเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

            ผลจากการลงมือผลักดันชุมชนประมงรักษ์สุขภาวะให้เกิดขึ้น หมู่บ้านยายม่อมในวันนี้จึงกลายเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราดก็ขอความร่วมมือแกนนำชุมชนบ้านยายม่อม ไปร่วมเป็นวิทยากรในการติดเสาเรือใบในเรือประมง

           จากชุมชนที่หาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอ วันนี้บ้านยายม่อมกลับกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่ใครๆต่างก็อยากจะเจริญรอยตาม

           หลายสิ่งที่ชาวบ้านทำในวันนี้ ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ ต่างเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนรู้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยลงมือทำอย่างจริงจัง และขาดคนมาชี้ทางให้

           จนเมื่อแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยมาช่วยผลักดันและชี้ทาง การพัฒนาที่บ้านยายม่อมจึงรุดหน้าอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=14588
วันที่ : 22 สิงหาคม 62 21:33:05
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com