: รวมพลคนรักสุขภาพในรอบปี มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)

สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 3
www.muslimthai.com

 

รวมพลคนรักสุขภาพในรอบปี ที่งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 3

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับสำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี  จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) และประธานจัดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลคนรักสุขภาพในรอบปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ กระตุ้นและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโครงการต่างๆ ของแผนงานฯ กับสังคมมุสลิมไทย โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุขให้กับสังคม นับจากงานครั้งแรกที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสำเร็จและความสนใจจากสังคมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมามูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ได้ดำเนินโครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะตามหลักคำสอนของอิสลามและทำการวิจัยภูมิหลัง ตลอดจนปัญหาคุณภาพชีวิตของมุสลิมไทยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นทุนทางสังคมของมุสลิมมาเผยแพร่ใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ยิ่งไปกว่านั้นยังประสานการทำงานกับบุคลากร องค์กรมุสลิมหรือองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกหรือเครือข่ายที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของสังคมมุสลิม ซึ่งมีศักยภาพและสามารถเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
นอกจากนี้มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)ยังได้ผลิตเอกสารวิชาการสำคัญเกี่ยวกับอิสลามกับสุขภาวะหลายฉบับและองค์ความรู้ด้านปัญหาสุขภาวะของมุสลิมไทยที่ผลิตขึ้นอีกหลายชิ้น ได้สร้างกระแสความใส่ใจในปัญหาสุขภาวะขึ้นในสังคมมุสลิมไทยอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผลการวิจัยสุขภาวะมุสลิมไทยได้ชี้ให้เห็นบางปัญหาที่ยังไม่ได้รับความสนใจและถูกมองข้าม ทั้งยังทำให้เกิดองค์กรใหม่ เช่น ชมรมผู้นำสุขภาวะมุสลิม เครือข่ายชุมชนมุสลิมรักษ์สุขภาวะ และมัสยิดครบวงจรที่จะเข้ามาสานต่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะของมุสลิมไทยในระยะยาวต่อไป - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=14127
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 17:41:14
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com