: สรุปหนังสือรายงานวิชาการกองทุนซะกาตมาให้อ่าน

สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : สรุปหนังสือรายงานวิชาการกองทุนซะกาตมาให้อ่าน
www.muslimthai.com

เนื้อหาดีๆต่อไปนี้ นำมาจากหนังสือ “รายงานวิชาการกองทุนซะกาต” เป็นเอกสารวิชาการหมายเลข 8 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ซะกาตเป็นหลักการข้อหนึ่งของอิสลาม และเป็นปัจจัยในการแก้ปัญหาสังคมเพราะปัญหาสังคมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจน หนี้สิน ไม่ได้รับอิสรภาพในชีวิต การศรัทธาไม่เข้มแข็ง ขาดคุณธรรม ซะกาตจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ร่ำรวยได้หลีกเลี่ยงซะกาตเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงภาษี จ่ายไม่ครบถ้วนหรือจ่ายไม่ตรงกับจุดประสงค์ จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่นเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความอิจฉาริษยาคนรวย ภาวะสังคมอ่อนแอ คนยากจนมีจำนวนมากขึ้น หากมีองค์กรหนึ่งองค์กรใดเข้ามามีบทบาทจัดการบริหารเรื่องซะกาต แน่นอนจะเกิดผลดีกับสังคมมุสลิมอย่างมหาศาล ปัญหาสังคมจะลดน้อยลง ทรัพยากรจะถูกจัดสรรปันส่วนและกระจายไปสู่สังคมทุกระดับ โดยเฉพาะระดับรากหญ้า ซะกาตจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ต่อประเทศชาติ 


รายงานวิชาการกองทุนซะกาต


ซะกาต มีความหมายทางภาษา คือ สะอาด บริสุทธิ์ งอกงาม เพิ่มพูน

ส่วนความหมายตามบัญญัติศาสนาคือ ทรัพย์สินบางประเภทที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) กำหนดให้แก่ผู้มีสิทธิหรือสิทธิที่จำเป็นในทรัพย์สินส่วนบุคคลมอบแก่กลุ่มคนโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่แน่นอน

ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น ปศุสัตว์ (อูฐ วัว แพะ แกะ) เงินทอง หรือทรัพย์ที่ได้จากการค้า หรือรายได้ที่เอาออกมาจากแผ่นดิน

ส่วน บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ คือ บุคคลที่มอบซะกาตแก่พวกเขาได้แก่บุคคลแปดจำพวกที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตเตาบะห์ อายะห์ที่ 60 ความว่า

“แท้จริงท่านทั้งหลายนั้น (ทรัพย์สินซะกาต)สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน และบรรดาผู้ที่ขัดสน และบรรดาเจ้าหน้าที่ทำงานเรื่องซะกาต และบรรดาผู้ที่ประสานหัวใจของเขา(ให้เป็นอิสลาม ได้แก่ผู้เพิ่งเข้ารับอิสลาม)และในการไถ่ทาสและบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว และให้ซะกาตในทางของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และผู้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง เป็นบัญญัติที่จำเป็นมาจากอัลลอฮฺและอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณ”

สำหรับ กำหนดเวลาที่แน่นอน หมายถึง ทรัพย์สินที่จะออกซะกาตนั้นจะต้องครบกำหนดเวลาตามที่ศาสนากำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของซะกาตว่าจะครบกำหนดอย่างไร


รายงานวิชาการกองทุนซะกาต

ซะกาต เป็นเรื่องสำคัญในศาสนาอิสลาม พระองค์อัลลอฮฺจะกล่าวถึงซะกาต ถัดจากเรื่องละหมาดเป็นส่วนมาก ซะกาตจึงเป็นหลักการอิสลามข้อที่สามจากหลักการอิสลามห้าประการเป็นหลักการขั้นพื้นฐานศาสนา จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะมีปรัชญาที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องซะกาต มากมาย  อาทิ

- ทำให้จิตใจผู้ออกซะกาต มีความสะอาดบริสุทธิ์ ออกห่างจากความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว
- ก่อให้เกิดวิญญานแห่งความรัก ความสมารฉันท์ระหว่างมุสลิมด้วยกัน
- ผู้ออกซะกาต คือ ผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) มีความยำเกรงต่อพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์
- ก่อให้เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดังนี้ การจ่ายซะกาต ซึ่งได้ถุกแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์รับ โดยที่ผู้ออกซะกาตกระทำด้วยจิตใจที่สะอาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ขอบคุณที่พระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ที่ทรงประทานริสกี ปัจจัยในการดำรงชีพแก่เขาอย่างมากมาย ทรัพย์สินของเขาจะมีความเพิ่มพูน มีความจำเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่เราจะสามารถทำให้สังคมมุสลิมของเราเข้มแข็ง ผมว่าซะกาต น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมของเราตามประสงค์ขององค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ในเมื่อเราทราบแล้วว่า ซะกาตสำคัญขนาดไหน จะมีใครไหมครับที่จะไม่ยอมจ่ายซะกาตถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่ต้องจ่ายซะกาต - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม                                                                             

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=13618
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 11:05:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com