มุสลิมดอทคอม : 16 พ.ค.นี้ เลือกจุฬาฯ วิเคราะห์กระบวนการสรรหาจุฬาฯ ตาม พรบ.ปี 2540 (ไดอะแกรม)นี้

สำนักข่าวมุสลิมไทย กระบวนการสรรหาจุฬาฯ ตาม พรบ.ปี 2540

(คลิกดูภาพขนาดใหญ่)

กรณีที่ 1 หากมีการเสนอรายชื่อผู้จะเป็นจุฬาฯ มากกว่า 3 รายชื่อ จะดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1-> 2 -> 3 ->4 -> 5 (ตามลำดับ)

กรณีที่ 2 หากมีการเสนอรายชื่อผู้จะเป็นจุฬาฯ ไม่เกิน 3 รายชื่อ จะดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1 -> 4 -> 5 (ตามลำดับ)

คำอธิบายไดอะแกรม:

ขั้นตอนที่ 1 (เริ่มต้น) กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดจำนวน 740 คนทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี (ไม่จำกัดจำนวน)

ขั้นตอนที่ 2 อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกกรรมการสรรหาจำนวน 38 คนโดยจับฉลากจากรายชื่อกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด 38 จังหวัด (จังหวัดละ 1 คน)

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มกระบวนการสรรหา(ลับ) โดยกรรมการ 38 คน พิจารณารายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีทั้งหมด ให้เหลือเพียง 3 ท่าน

ขั้นตอนที่ 4 กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดจำนวน 740 คน สรรหา(ลับ) ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี 1 ท่าน

ขั้นตอนที่ 5 (สิ้นสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี

สรุปความจากกฏกระทรวง (พ.ศ 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540 - www.muslimthai.com 

ข้อมูลเพิ่มเติม:(คลิก)

- ไดอะแกรม (รูปภาพ) การสรรหา

- วิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี (โดยละเอียด)

- พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 (คุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี)

- กฏกระทรวง (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540

- โหลดโลโก้โครงการรณรงค์จุฬาสีขาวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=8644
วันที่ : 31 พฤษภาคม 63 18:35:07
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com