มุสลิมดอทคอม : ผู้แสวงบุญร้องตั้งสำนักกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติ

มุสลิมไทยดอทคอม ผู้แสวงบุญชาวไทยต้องการให้รัฐจัดตั้งหน่วยงานถาวรดูแลกิจการฮัจญ์เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทย
                          
                 
  ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีความคิดเห็นต้องการให้รัฐทำการจัดตั้งหน่วยงานถาวรดูแลและรับผิดชอบในกิจการฮัจญ์ให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ
         
              นายอัสรี บินอับดุลเลาะห์ รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอามานะศักดิ์ ผู้แสวงบุญชาวไทยจากจังหวัดปัตตานีที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ได้ให้ความคิดเห็นถึงมติ ครม.เมื่อ 18 สิงหาคม 2552

        ที่เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม และ ศอ.บต.ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกลไกการบริหารด้านกิจการฮัจญ์ให้มีความโปร่งใส ป้องกันการหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้แสวงบุญ

        ว่าการจัดตั้งสำนักกิจการฮัจญ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่และภารกิจองค์กรแค่นั้นยังไม่เพียงพอ

      เนื่องจากฮัจญ์ เป็นกิจการหรือพิธีการในระดับโลกและทันทีเมื่อเข้าสู่เวทีโลกจะต้องมีการเปรียบเทียบกันในระหว่างประเทศ การบริหารจัดการและดูแลเตรียมการในกระบวนฮัจญ์ทั้งระบบจึงเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้มุสลิมจากทั่วโลกได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐถือเป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

      หากการจัดระบบกระบวนการฮัจญ์เป็นไปอย่างดีก็ไม่จำเป็นต้องไปทำความเข้าใจใดใดกับโลกมุสลิมหรือ โอไอซี  ดังนั้นการจัดตั้งสำนักกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ควรจะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐให้ความสำคัญ และต้องมีกฏหมายรองรับ มีโครงสร้างการบริหารงาน มีบุคลากรที่จะบริหารงานอย่างชัดเจน สามารถเสนอจัดตั้งและขอ งบประมาณได้ด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

    มิใช่เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจทำงานกันปีละครั้ง หรือเพียงขึ้นตรงกับกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด

   โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนี้จะต้องเป็นระดับเลขาธิการ เพื่อสร้างความเชื่อถือการเจรจาในนามประเทศไทยบนเวทีโลกของมุสลิม

ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย  กรมประชาสัมพันธ์ รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบียร

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5865
วันที่ : 30 พฤษภาคม 63 18:10:56
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com