เรื่องจริงอยากรู้ : ฉันคลุมฮิญาบก็เป็นเรื่องของฉัน : สวม ฮิญาบรับปริญญา

โดย: อบูนุรชาร์ฮิดาห์
ฉันคลุมฮิญาบก็เป็นเรื่องของฉัน : สวม ฮิญาบรับปริญญา

 นักศึกษามุสลิมะฮฺ มหาวิทยาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการสวมใส่ฮิญาบ เริ่มจะเข้าที่เข้าทาง และมีความภาคภูมิใจที่สามารถอามัลอิบาดฮฺดว้ยการแสวงหาความโปรดปรานจากอัล ลอฮฺ ได้แล้วอย่างน้อยก็ได้ถือปฏิบัติแล้วประการหนึ่ง แต่เมื่อจะจบการศึกษา ยังมีอีกด่านหนึ่งที่จะเป็นด่านทดสอบความมีอิหม่านของพวกเขา  คือการเข้ารับพระร่าชทานปริญญาบัตร เพราะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่เขามีแบบอย่าง เฉพาะ ที่จะต้อง

มีการแต่งกายของหญิง  คือ   แต่งกายสวมกระโปรงสีกรมท่า เสื้อสีขาวคอเชิ้ตมีแขน ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะสีเงิน  มีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ดุม เวลาสวมใสสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง กลัดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อเบื้องซ้าย  เข็มขัดติดหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย รองเท้าหุ้มสันสีดำ ถุงน่องยาวสีเนื้อและสวมครุยวิทยฐานะ

          นี้เป็นรูปแบบที่ถือเป็นข้อปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดมา

 ปี พ.ศ. 2535

          ความ กังวลในหมู่นักศึกษามุสลิมทั้งชายและหญิง ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกรงว่าจะมีปัญหา และอาจถูกบางคนที่มีทัศนะกดขี่ขัดขวางการเข้ารับพระราชทานปริญญา จึงเข้าปรึกษาหารืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และทำหนังสือ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม   2535 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการคลุมฮิญาบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษามุสลิมะฮฺ เนื้อหา นักศึกษาทำหนังสือขออนุมัติให้นักศึกษามุสลิมะฮฺของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามมารถคลุมฮิญาบเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แล้ว แต่ได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยยังไม่สามารอนุมัติ

 ปี พ.ศ. 2536

          ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ยังคงยืนยันและยึดมั่นในการที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  และยืนยันที่จะปฏิบัติตามคำสอนที่จะต้องผ่านการทดสอบอีกครั้ง จึงมีหนังสือทื ชม.มธ.36/2536 ลงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อ ขออนุมัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาของนักศึกษามุสลิมที่คุลมศีรษะ (หิญาบ)

          ผล อธิการบดี รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร แจ้งมติที่ประชุม คณบดี ครั้งที่ 6/ 2536 วันจันทร์ที่ 10 พค.36มีมติอนมัติให้ ให้นักศึกษาสตรีมุสลิมแต่งกายชุดหิญาบเข้ารับพระราชทานปริญยาบัติได้

 การต่อสู้ของมุสลิมะฮฺในการสวมฮิญาบเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างเป็นทางการสำเร็จด้วยประการฉะนี้แล

(ดูรายละเอียดในเอกสารที่) - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=101&id=6238
วันที่ : 21 มิถุนายน 62 1:24:39
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com