หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> M Movement
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข่าวมุสลิม สู่เส้นทางบุญที่สดใส..มิติใหม่เพื่อฮุจยาต

สำนักข่าวมุสลิมไทย สู่เส้นทางบุญที่สดใส..มิติใหม่เพื่อฮุจยาต

 

              จากการที่ปริมาณของฮุจญาตเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกปี ย่อมทำให้ปัญหาของผู้แสวงบุญเพิ่มพูนสั่งสมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อาทิ บางรายจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้ไป บางรายไปแล้วแต่ไม่มีที่พัก หรือไปอยู่อย่างแออัดเบียดเสียดยัดเยียดขาดความสะดวกส่งผลทางด้านจิตใจจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างราบรื่น เหตุนี้เองจึงนำไปสู่การประชุม 3 ฝ่ายอันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม (โดยกรมศาสนา)  รัฐบาลซาอุดิอาระเบีย  และผู้ประกอบการฮัจญ์ เพื่อหาหนทางแก้ไข จัดระเบียบ และยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมเทียบเท่าหลาย ๆ ประเทศที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ฮุจยาตได้อย่างมาก

  “เราได้ขอเพิ่มโควตาของผู้แสวงบุญไทยจากเดิม 13,000 คน เป็น 15,000 คน ภายใต้การควบคุมดูแลในการจัดระบบของคณะผู้แทนฮัจญ์ 130 คน โดยให้การบินไทยรับหน้าที่ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยทั้งหมด ซึ่งเราต้องแจ้งรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจญ์พร้อมจำนวนผู้แสวงบุญส่งให้กระทรวงฮัจย์ภายในเดือนมิถุนายน  และจะไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นยื่นขอวีซ่านอกจากกรมการศาสนาเท่านั้น ส่วนในเรื่องการจัดมักตับหรือหน่วยบริการภาคสนามในปีนี้องค์การแซะห์จะจัดมักตับให้ 5 มักตับ ๆ ละ 3,000 คน การทำสัญญาเช่าที่พักในปีนี้กำหนดว่าจะต้องเช่าที่พักที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และต้องเช่าให้เพียงพอกับจำนวนผู้แสวงบุญโดยต้องดำเนินการเช่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนชะอ์บานหรือวันที่ 31 กรกฎาคม และทำสัญญาเช่าฉบับกระทรวงให้เสร็จภายในเดือนรอมฎอนหรือวันที่ 29 สิงหาคมนี้ครับ”

 คุณพรชัย เพชรทองคำ หนึ่งในคณะผู้แทนไทยที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ได้แต่งตั้งภายใต้การนำของ อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเตรียม การฮัจญ์ประจำปี 2554 (ฮ.ศ.1432) กับกระทรวงฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวสรุปผลการประชุม และดูเหมือนว่าหนทางแสวงบุญของฮุจยาตจะสดใสมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ได้เริ่มให้มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบเพื่อลดช่องว่างและคลี่คลายปัญหาที่ค้างคากันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ปรับวิธีและกระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับสภาวะโลกในปัจจุบัน

“เราจะเข้าไปสนับสนุนและแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของผู้ประกอบการฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการฮัจย์จะต้องระบุชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะเดินทาง พร้อมทั้งชำระเงินประกันการเดินทางเป็นรายบุคคลคนละ 50,000 บาท ซึ่งก็อนุโลมให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดคืองวดแรก 12,000 บาท และ 38,000 บาท โดยสำนักเลขาธิการฯ จะนำไปชำระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าอาหารในช่วงพิธีการฮัจญ์ และค่าประกันการใช้รถ ส่วนจำนวนเงินอีก 38,000 บาทจะนำไปเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน และถ้าหากมีเงินเหลือหรือได้ประโยชน์ตอบแทนจากธนาคารอิสลามก็จะคืนให้แก่ผู้ประกอบ การฮัจญ์  โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ ผู้แทนจากเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการนี้”  

“ผลดีก็คือเราจะทราบจำนวนที่แน่นอนเพื่อแจ้งไปยังกระทรวงฮัจญ์ซึ่งก็จะได้เตรียมการรองรับได้อย่างพอเพียงที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ของเต็นท์ เรื่องของ    ที่พัก อาหาร และองค์ประกอบอื่น ๆ การบริหารจัดการของทั้ง 2 ฝ่ายก็จะง่ายขึ้น นอกจากนี้ก็จะเป็นการการันตีผู้ที่จะเดินทางด้วยว่าได้ไปแน่นอนโดยการเดินทางกับสายการบินคุณภาพ ด้านผู้ประกอบการเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบหากเกิดกรณียกเลิกการเดินทางของผู้แสวงบุญ ทั้งยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีที่ธนาคารอิสลามจัดสรรให้และถ้าหากมีการยกเลิกการเดินทางของผู้แสวงบุญ ผู้ประกอบการฮัจญ์ก็จะได้รับเงินประกันการเดินทางคืนโดยต้องยื่นเรื่องไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ถ้าเกินเวลาที่กำหนดก็จะได้เงินคืนหลังเทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2554  นอกจากนี้แล้วเรายังมีส่วนที่สนับสนุนผู้ประกอบการฮัจญ์อีก ด้วยการจัดหากองทุนสำรองไว้ให้ผู้ประกอบการฮัจญ์ได้หยิบยืมไปใช้ในการนี้ได้อย่างสะดวกเพื่อให้การบริการแก่ฮุจยาตได้อย่างราบรื่นอีกด้วยครับ”

และนี่คือภาคผลที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอันเกิดจากความพยายามในการแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการหันหน้าปรึกษาหารือ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เปิดใจรับฟังปัญหาของกันและกัน โอนอ่อนผ่อนปรนบนรากฐานของความถูกต้องเหมาะสมและร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาและมุ่งหวังให้พี่น้องไทยมุสลิมทุกคนได้เติมเต็มหลักปฏิบัติของตนได้อย่างครบถ้วนในฐานะบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะฮฺตะอาลา

“ความมุ่งหวังอันสูงสุดของรัฐบาลไทย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบ การฮัจญ์ ทุกท่านก็คือการที่ได้ช่วยให้พี่น้องมุสลิมซึ่งบางท่านอาจจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต ได้รับความประทับใจ เปี่ยมไปด้วยความสุขกับการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด อินชาอัลเลาะฮฺ”  - สำนักข่าวมุสลิมไทย


 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194