หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> M Movement
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน 1-5 กพ. ที่กรุงเทพฯ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน”
 คณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เรื่อง “มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน”  ในวันที่  1-5  กุมภาพันธ์  2554   ณ  อาคารหอประชุม  ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติ  เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 โดยการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ดำเนินตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของมัสยิดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสันติสุขแก่ประชาคมอาเซียน เพื่อระดมความคิดเห็นจากบรรดานักวิชาการ ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรมุสลิม สร้างสรรค์องค์กรมัสยิดในอุดมคติตามหลักการของศาสนา เพื่อส่งเสริมให้บรรดามวลมุสลิมเห็นความสำคัญของมัสยิด และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการทำกิจกรรมของมัสยิดในการแก้ไขปัญหาของสังคม เพื่อส่งเสริมให้มัสยิดมีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามหลักการของอิสลามและจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ศ้อลฯ)

 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา    รวม  200  คน ประกอบด้วย ผู้นำและผู้บริหารมัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  100  คน ผู้แทนผู้บริหารมัสยิดในประเทศไทย กทม. และจังหวัดปริมณฑล 40  คน ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  20  คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5  คน ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ 5  คน สื่อมวลชน 10  คน ผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 20  คน 
 
 หัวข้อการเสวนาเรื่อง “มัสยิดในกลุ่มประเทศอาเซียนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน”  ซึ่งงานในครั้งนี้มีองค์กรที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
 1. กระทรวงการต่างประเทศ
 2. กระทรวงมหาดไทย
 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 4. กระทรวงวัฒนธรรม
 5. สำนักจุฬาราชมนตรี
 6. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 7. ศอ.บต.(ศูนย์อำนวยการ การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 8. กรุงเทพมหานคร
 9. องค์กรจัดประชุมมัสยิดอาเซียน
 10.  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


กำหนดการประชุมทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน 
“มัสยิดอาเซียนกับการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”
1- 5  กุมภาพันธ์  2554
ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
และกระทรวงการต่างประเทศ
__________________

วันอังคารที่  1 กุมภาพันธ์  2554   
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป - คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงกรุงเทพและเข้าที่พัก
  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                                                         

 -  ลงทะเบียน                                                                                                                            

 -  ปฐมนิเทศ
เวลา 17.00 – 20.00 น.        

 - รับประทานอาหาร                                                                                                                                                                  

วันพุธที่  2 กุมภาพันธ์  2554  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
เวลา 07.00 น.                      -     ออกจากโรงแรม    
เวลา 08.00 – 09.00 น. - ผู้เข้าประชุมทางวิชาการลงทะเบียนคณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม       ในประเทศไทย / แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
- ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมาถึง
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ
เวลา 09.00 –10.30 น.    -      อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย/อังกฤษ
- นายอรุณ  บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร   กล่าวต้อนรับ
- นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ   กล่าวรายงาน
- ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการและปาฐกถาพิเศษ
- ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวคำปราศรัยและดุอาอ์
เวลา 10.30 –10.45 น.    -      พัก/รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 –12.00 น. -     กล่าวคำปราศรัย “บทบาทขององค์กรการประชุมผู้บริหารมัสยิดอาเซียนต่อการพัฒนาชุมชน”
  โดย   Dr.M.Hasan Basry เลขาธิการสภามัสยิดอาเซียน 
 -     กล่าวคำปราศรัย โดย เลขาธิการองค์การอิสลามเพื่อการพัฒนา Department of Islamic Development  (JAKIM)
 -   กล่าวคำปราศรัย โดยผู้นำศาสนาอิสลาม และเลขาธิการศูนย์กลางอิสลามประเทศกัมพูชา  
 - กล่าวคำปราศรัย โดยมุฟตี สภาการอูลามา สิงคโปร์ (The Islamic Religens Concil of Singapore) MUIS 
เวลา 12.30 -13.30 น. - พักรับประทานอาหารและละหมาดดุฮริ์
เวลา 13.30 -16.00 น. - การประชุมโดยจุฬาราชมนตรี/มุฟตี/ผู้นำศาสนาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ สำนักจุฬาราชมนตรี
 - การเสวนาเรื่อง “บทบาทของมัสยิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมแบบยั่งยืน”   โดย   ผู้แทนของแต่ละประเทศ
เวลา 17.00 น. -      เยี่ยมชมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 -      ละหมาดมัฆริบ
 -      รับประทานอาหารค่ำ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
วันพฤหัสบดีที่  3 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุม  กระทรวงการต่างประเทศ 
เวลา 09.00 - 09.30 น.          -     อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมาย
                                            -     ชมวีดีทัศน์ “มุสลิมในประเทศไทย”
เวลา 09.30 - 10.30 น. - ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงการต่างประเทศ: สายสัมพันธ์กับโลกมุสลิม”  โดย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เวลา 10.30 - 10.45 น. พัก
เวลา 10.45 - 12.00 น. -     การนำเสนอเรื่อง “บทบาทและผลงานของมัสยิดตัวอย่าง”
       โดย   ผู้แทนมัสยิดในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เวลา 12.00 - 13.30 น. -      พักรับประทานอาหาร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ)
เวลา 14.00 – 15.30 น. -      การประชุมนำเสนอต่อ (โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค)
เวลา 16.30 - 20.00 น. -      การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตของประชาคมมุสลิมอาเซียน”
        โดย ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
 -      Mr.M.Hasan Basry กล่าวสรุปและขอบคุณ
                                            -      รับประทานอาหาร (เลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพ)
 - นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวสรุปและขอบคุณ
 - ปิดการประชุมทางวิชาการ โดย ท่านจุฬาราชมนตรี

 

    
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2554
เวลา 08.00 น. -      ผู้เข้าประชุมจากกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางไปทัศนศึกษา
                                                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 09.00 น. -      ผู้เข้าประชุมภายในประเทศ เดินทางกลับ
เวลา 10.30 - 11.30 น.         -      รับประทานอาหาร ณ บ้านคุณดำรง พุฒตาล อดีตวุฒิสมาชิก
เวลา 12.00 - 14.30 น. -      ละหมาดญุมอัต ณ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด  
                                                   พระนครศรีอยุธยา เยี่ยม/พบปะชุมชน และโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา 
                                                   มูลนิธิ                                       
เวลา 16.00 - 17.00 น. -      เยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เวลา 17.30 - 21.00 -      ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

วันเสาร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2554
 คณะผู้บริหารมัสยิดจากประเทศอาเซียนเดินทางกลับ


หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำเอกสารทางวิชาการหรือ CD รูปแบบการบริหารมัสยิดนำเสนอ และมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194