หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
อัพเดตเว้บไซต์ทุนการศึกษา ทุกระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก
 • ทุน ก.พ.  
  รายละเอียด : 
  ทุนระดับมัธยมศึกษา  
  1. ทุนรัฐบาล  
  2. ทุนไทยพัฒน์  
  3. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงต่าง ๆ 
  - ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  - ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 
  - ทุนธนาคาร 
  ทุนระดับปริญญา 
  - ทุนรัฐบาลทางด้านวิทย์ 
  - ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  - ทุนรัฐบาลเพื่อคนพิการ 
  - ทุนสำหรับผู้บกพร่องสำหรับการมองเห็น 
  - ทุนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
  - ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการสำหรับบุคคลทั่วไป 

  สถานที่ติดต่อ : ติดตามข่าวการรับสมัครสอบสำนักงาน ก . พ . ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก . พ . ถนนติวานนท์ ซ .4 อ . เมือง จ . นนทบุรี และ 
  www.ocsc.go.th 

  ทุน สสส.
  รายละเอียด :
   สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสสุขภาพ ให้ทุนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ 

  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  ****************************************************************************************************************

  ทุนสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
  รายละเอียด :
   เป็นทุนการศึกษาในระดับต่อเนื่อง สำหรับเยาวชนที่ใฝ่หาความรู้ แต่มีฐานะยากจน .....  

  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.ราชดำเนินกลาง กทม. 10200 โทร. 0-2298-7287

  ****************************************************************************************************************

  ทุนสำนักงานพลังงานแห่งชาติ 
  รายละเอียด :
   เป็นทุนอุดหนุน เหมาจ่าย ปริญญาตรี ไม่เกิน 50,000 บาท/งานวิจัย ปริญญาโท ไม่เกิน 100,000 บาท/งานวิจัย ปริญญาเอก แล้วแต่ความเห็นของคณะอนุกรรมการ คุณสมบัติผู้ขอทุน คือ นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ทำการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานหมุนเวียน
    

  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ หรือ www.nepo.go.th
    โทร. 0-2612-1555 ต่อ 373/376

  ****************************************************************************************************************ทุนกองทัพอากาศ 
  รายละเอียด :
   เป็นทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว 
  ...  

  สถานที่ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๔-๒๖๔๘ (วันราชการ) และหมายเลขโทรศัพท์๐-๒๕๓๔-๒๖๔๙ (วันหยุดราชการ)

  ทุนจากหน่วยงานรัฐบาล / ทุนจากองค์กรเอกชน / ทุนจากสถาบันการศึกษา / ทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ 

   

  ****************************************************************************************************************

  **************************************************************************************************************** 
    
   
  ทุน ส.ย.ช.
  รายละเอียด : 
  1. ทุนเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ 
  2. โครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน - ญี่ปุ่น 
  3. โครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย 

  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการกรม ( ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เลขที่ 618/1 ถ . นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร . 0 2255 5250-7

  **************************************************************************************************************** 

  ทุนวิจัยแห่งชาติ
  รายละเอียด :
  1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – เยอรมัน 
  2. ทุนทำวิจัยในประเทศไทย 
  3. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย – อาเซียน 

  สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ 10900 โทร . 0 2561 2445 ต่อ 456 , 0 2579 2690  

  ทุนคุรุสภา
  รายละเอียด :
   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา 

  สถานที่ติดต่อ : สมาชิกคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ฝ่ายมูลนิธิและกองทุน กองสวัสดิการและสวัสดิภาพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 3 ชั้น 3 โทร . 0 2282 6846

  **************************************************************************************************************** 

  ทุน สกว .
  รายละเอียด :
  1. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 
  1.1 ทุนส่งเสริมการวิจัย ( เมธีวิจัยอาวุโส สกว .)
  1.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา 
  1.3 ทุนพัฒนานักวิจัย 
  1.4 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
  1.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
  1.6 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
  2. ทุนวิจัยและพัฒนา 
  3. ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ . พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือดูรายละเอียด : ที่ http://www.trf.or.th
   โทร . 0 2298 0455-75

  ****************************************************************************************************************

  ทุน พสวท.
  รายละเอียด :
   กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการพสวท. รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. 

  สถานที่ติดต่อ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2308

  ****************************************************************************************************************

  **************************************************************************************************************** 


  ทุนวิจัย สวทช .
  รายละเอียด : สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมา ไม่เกิน 24 เดือน 

  สถานที่ติดต่อ : งานประสานงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรม โทร . 0 2644 8150 ต่อ 405

  ****************************************************************************************************************

  ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา .
  รายละเอียด : สำหรับนักศึกษากู้เพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียน วงเงินให้กู้ยืมคนละ 100,000 บาท/ปี สำหรับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทั้งสายสามัญและอาชีพ) ถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ

  สถานที่ติดต่อ : ติดต่อขอรับใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันที่สมัครสอบ
   

  **************************************************************************************************************** 

  ทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ 
  รายละเอียด :
   เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงสายอาชีพ ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน เป็นทุนแบบไม่ต่อเนื่อง .....  

  สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายมูลนิธิและกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 3 ชั้น 3 บุคคลทั่วไปติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ หรือจังหวัด  โทร. 0-22282-6846

  ****************************************************************************************************************

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194