หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
บสก. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer ( CFO )

บสก. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer  ( CFO ) 

          บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  ( บสก. ) เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง  NPL  และ  NPA    และเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐที่มีเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาค   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง   Chief  Financial  Officer  ( CFO )  โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

          1. คุณสมบัติทั่วไป
               1.1 มีสัญชาติไทย 
               1.2 มีอายุไม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
               1.3 สามารถทำงานให้แก่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  ได้เต็มเวลา
               1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
               1.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี
               1.6 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
               1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
               1.8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  รวมทั้งข้าราชการการเมือง  ลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
               1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
               1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

          2. คุณสมบัติเฉพาะ
               2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท  จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน  ( ก.พ. )  ให้การรับรอง
               2.2 มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี  และการลงทุน
               2.3 มีประสบการณ์ในการบริหารเงิน และการลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินและการลงทุน  ควบคุม  กำกับดูแล และดำเนินการตามแผนงาน  รวมทั้งบริหารโครงสร้างทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงิน  การลงทุน  โดยเฉพาะเรื่องการเสนอขายหุ้น  เสนอขายตราสารทางการเงินกับนักลงทุน  เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
               2.4 มีความรู้ ความเข้าใจธุรกรรมของบริษัท
               2.5 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000  ล้านบาทต่อปี  โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรสองระดับ  กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรืออำนวยการระดับสูงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
               2.6 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำด้านการเงิน  การลงทุนแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
               2.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถติดต่อประสานงานในทุกระดับ
               2.8 มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

          3 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  ( 6  ชุดรวมต้นฉบับ )
               3.1 ใบสมัคร  ( ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด )
               3.2 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
               3.3 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ
               3.4 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  6  รูป   ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน )
               3.5 หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
               3.6 ใบรับรองแพทย์ระยะเวลาไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
               3.7 แสดงวิสัยทัศน์  และแนวคิดในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนเป็นภาษาไทย  ความยาวไม่เกิน  3  หน้ากระดาษพิมพ์  ( A4 )

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ชั้น 11 )  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  หรือ  Download  แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่   www.bam.co.th  ทั้งนี้  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  0-2267-1900  ต่อ  1103 - 1107

          4 การคัดเลือก
          การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด  โดยให้ถือเอาการพิจารณาตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด  รวมถึงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกไม่ว่าในระยะเวลาใด  และไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

          5 การรับสมัคร  
          ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่บริษัทกำหนดได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ( ชั้น 11 )  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  เลขที่  99  ถ.สุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14  กรกฎาคม  2554 ในวันทำการระหว่างเวลา  8.30 - 17.00 น.  โดยบริษัทจะถือวันที่ประทับตราจากไปรษณีย์เป็นเกณฑ์  ทั้งนี้  หากมีเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องส่งเพิ่มเติมให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด   

 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194