หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> Who´s who
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ม.อ. มอบปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อิสลามศึกษา) แก่จุฬาฯ

              
       ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 และวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 6,719 คน
       
       ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 323(4/2553) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

       นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อิสลามศึกษา) 
       
       นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นผู้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา มาบูรณาการและพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ชุมชน สังคม และองค์กรบริหารทางศาสนาอิสลาม ได้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระหว่างมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก โดยการใช้กระบวนการสานเสวนา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน ยกย่องในศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่ายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ได้ใช้จิตวิทยาศาสนาผสมผสานกับการใช้ศาสนบำบัด โน้มน้าวจิตใจของประชาชาติมุสลิมให้มีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านกลไกที่หลากหลาย อาทิ แท่นเทศนาธรรม หนังสืออิสลาม บทความทางวิชาการ เวทีบรรยาย เสวนา รายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำให้บุคคลและหน่วยงานหลากหลายอาชีพ นำแนวคิด ไปปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนำศาสนวิถีมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ของโลก

        

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
       นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเกษตร) 
       
       นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 15 ปี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จึงมีโอกาสสัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่อง ที่ดินทำกิน ความยากจน ความรู้เรื่องการเกษตร ปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาและปัญหาอื่น ๆ จึงได้นำแนวคิดจากการทำงานมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรและการดำรงชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา ได้ก่อตั้ง “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท” ทำการรณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้ในเรื่องการทำกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถทำการกสิกรรมแบบธรรมชาติและสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้จริง และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดยอาศัยหลักกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดในการดำเนินงานที่สำคัญ

พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุโธ)
       พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุโธ) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) 
       
       พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นพระมหาเถระที่มีความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างมีอรรถรส เป็นธรรมกถึกในการยกพุทธรรมและพุทธฎีกาขึ้นมาสาธยายได้อย่างมีสาระ ได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและพุทธศาสนิกชนในภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง ทำหน้าที่บริหารงานด้านศาสนกิจ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ จนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เป็นพระมหาเถระที่ได้รับภาระในการบริหารงานคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมาโดยตลอดจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ซึ่งนับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่พระราชาคณะในต่างจังหวัดจะได้รับการสถาปนาเว้นแต่จะเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานคณะสงฆ์อย่างแท้จริง

นายโสภณ สุภาพงษ์
       นายโสภณ สุภาพงษ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
       
       นายโสภณ สุภาพงษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในธุรกิจน้ำมันของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ทำการปฏิรูปองค์กรของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสร้างผลกำไรอย่างงดงามให้กับองค์การ หลังจากนั้นได้เป็นผู้บริหารของบริษัทบางจากปิโตรเลียมในปี 2528 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ส่งเสริมการเกษตร โดยให้ผู้ผลิตสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันของบางจากได้ โดยใช้ชื่อร้านสะดวกซื้อว่าร้านเลมอนกรีน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกระจายรายได้ และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ท่านเคยได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ (สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ) และ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี 2541


Dr. Cornelis Kees Swennen

       Dr. Cornelis Kees Swennen วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
       
       Dr. Cornelis Kees Swennen นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในหลายสาขา มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 100 เรื่อง ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญของโลกทางด้านการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มทากเปลือยในแหล่งอาศัยต่างๆของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สร้างความตระหนักให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เห็นความสำคัญของการทำวิจัยและการสร้างเครือข่ายวิจัย โดยประสานงานให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของคณะฯ และนักวิจัยจากต่างประเทศ ได้อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณะฯ และเข้าทำงานวิจัยในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติงานศึกษาวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้จำนวนมาก รวมทั้งการค้นพบทากเปลือยล่าสุดที่ได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า“ไอ้เท่ง อาเธอร์ Aiteng ater” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกประจำปี 2553

ผู้จัดการออนไลน์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194