หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี

สำนักข่าวมุสลิมไทย วิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี

วิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี

         การสรรหาจุฬาราชมนตรีจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกระบวนการเริ่มต้นเมื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง

          เมื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลง กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสรรหาละให้คามเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี แจ้งให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคนทราบเพื่อไปร่วมประชุมสรรหาตามประกาศ

         การประชุมสรรหาละให้ความเห็นขอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ต้องมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศที่มีอยู่ในขณะนั้น (ปัจจุบันมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวน ๗๔๐ คน ) จึงจะเป็นองค์ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุม

        เมื่อองค์ประชุมครบที่ประชุมพร้อม ให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละคนที่มาประชุมเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ได้หนึ่งชื่อและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เมื่อเสนอชื่อแล้ว กรณีดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการ

 (๑) ถ้าที่ประชุมเสนอเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับคามเห็นชอบที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

 (๒) ถ้าที่ประชุมเสนอเกินกว่าหนึ่งชื่อแต่ไม่เกินสามชื่อ ให้จับสลากกำหนดหมายเลขประจำตัวแล้ให้ที่ประชุมลงคะนน การลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีลับ การลงคะแนนให้ใช้บัตรที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ลงคะแนนภายในเวลาที่ที่ประชุมกำหนด และเมื่อตรวจนับคะแนนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี หากมีคะแนนสูงสุดเท่ากันจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ ถ้ายังเท่ากันอีกให้ประธานเป็นผู้จับสลากเพื่อให้ได้ผู้มีคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว

 (๓) ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าสามชื่อให้ประธานที่ประชุมจับสลากชื่อกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มาประชุมจังหวัดละหนึ่งชื่อให้เป็นคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหาจากรายชื่อทั้งหมดที่ที่ประชุมเสนอไว้ให้เหลือเพียงสามชื่อโดยวิธีลงคะแนนลับแล้วดำเนินการตามข้อ (๒)

     หลังจากการผ่านกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว ได้รายชื่อบุคคลได้รับความเห็นชอบที่จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีต่อไป

     การสรรหาและแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไม่มีการดำเนินการมาก่อน ในอดีตการสรรหาจะให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้คัดสรร และครั้งล่าสุดในการสรรหาจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการประกาศใช้กฎหมายปัจจุบันได้นำแนวทางและวิธีการของกฎหมายปัจจุบันไปปรับใช้ ซึ่งการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในโอกาสที่จะมีการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง ก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน

-------------------------------------------------
หมายเหตุ

๑. การประชุมสรรหาและเห็นขอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นไปตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

 ๒. คุณสมบัติละไม่มีลักษณะต้องห้าม อำนาจหน้าที่ การพ้นจากตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นไปตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

ที่มา: เอกสารเผยแพร่ กระทรวงมหาดไทย -www.muslimthai.com

ข้อมูลเพิ่มเติม:(คลิก)

- ไดอะแกรม (รูปภาพ) การสรรหา

- วิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรี (โดยละเอียด)

- พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 (คุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี)

- กฏกระทรวง (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540

- โหลดโลโก้โครงการรณรงค์จุฬาสีขาวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์


 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194