หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ทุนการศึกษา 2554 การเขียนเรียงความ - บทความดีๆ รับรางวัลกว่า 5หมืนบาท

ทุนการศึกษา 2554 การเขียนเรียงความ - บทความดีๆ

รับรางวัลกว่า 5หมืนบาท

หัวข้อเรื่อง ความยิ่งใหญ่แบบฉบับของท่านศาสดาและความประเสริฐของเหล่าบรรดาอัครสาวก คลิกดูรายละเอียด (Download Word)


ฝ่ายศาสนา และ วัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย
“ความยิ่งใหญ่แบบฉบับของท่านศาสดา และ ความประเสริฐของเหล่าบรรดาอัครสาวก”


หลักการและเหตุผล
            แบบฉบับของท่านศาสดาและบรรดาอัครสาวก เป็นแบบอย่างที่นำพาสู่ความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า แต่สังคมมุสลิมในปัจจุบันโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนมุสลิมไม่ให้ความสำคัญและทอดทิ้งแบบฉบับอันดีงาม อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งความตกต่ำและหล้าหลังของสังคม ดังนั้นฝ่ายศาสนา และ วัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย จึงจัดโครงการประกวดเขียนบทความชิงรางวัลทุนการศึกษา


เป้าหมายโครงการ
1. ส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญแบบฉบับของท่านศาสดา และ แบบฉบับของเหล่าอัครสาวก
2. ฟื้นฟูแบบฉบับของท่านศาสดาและของบรรดาอัครสาวกเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ที่คลุมเครือ  และ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ บทบาทของบรรดาภรรยาท่านศาสดา และ บทบาทเหล่าอัครสาวก

 เงื่อนไขการส่งประกวดชิ้นงาน
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
2. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี ความยาวไม่น้อยกว่า 15  หน้ากระดาษ A4 และ ไม่เกิน  30  หน้ากระดาษ A4 
3. ให้เลือกบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้และเขียนบทความตามโครงเรื่องที่กำหนดให้ในเรื่องนั้นๆ
3.1 เรื่อง     “ ความประเสริฐของบรรดาภรรยาท่านศาสดา มูฮำหมัด  صلى الله عليه وسلم  ที่มีหลักฐานมาจากอัล-กรุอาน และอัล-หะดีษ ”     

  โครงเรื่อง :-
– คำนำ
– ประวัติพอสังเขปของบรรดาภรรยาท่านศาสดา มูฮำหมัด صلى الله عليه وسلم
– การปฏิบัติของท่านศาสดา มูฮัมหมัด صلى الله عليه وسلم ต่อบรรดาภรรยาของท่าน
– บทบาทบรรดาภรรยาของท่านศาสดา มูฮำหมัด  صلى الله عليه وسلم ต่อโลกอิสลาม
– สาเหตุการมีภรรยาหลายคนของท่านศาสดา มูฮำหมัด  صلى الله عليه وسلم
– ชี้แจงข้อสงสัยการมีภรรยาหลายคนของท่านศาสดา มูฮำหมัด صلى الله عليه وسلم
– สรุป


3.2 เรื่อง “ ความพยายามของบรรดาศอฮาบะห์ ในการรวบรวม อัล-กรุอาน” 
     โครงเรื่อง :-
- คำนำ
- นิยามของ อัล-กรุอาน
- ความสำคัญของการบันทึก อัล-กรุอาน
- อัล-กรุอานถูกรักษาอย่างไรหลังจากถูกประทานลงมา
- สาเหตุของการรวบรวม อัล-กรุอาน
- ใครคือผู้ที่รวบรวม อัล-กรุอานและมีวิธีการรวบรวมอย่างไร?
- ขั้นตอนการรวบรวม อัล-กรุอาน
- สรุป


3.3 เรื่อง“ บทบาทและแนวทาง(มัสฮับ)ที่อันตรายในการทำลายอัล-กรุอานและอัล-หะดีษ”
                    โครงเรื่อง :-
- คำนำ
- ความหมายของ มัสฮับ  ( แนวทาง )
- จุดเริ่มต้นของ มัสฮับ ( แนวทาง ) อันตราย
- วิธีการของมัสฮับ ( แนวทาง ) อันตราย ที่ทำลายอัล-กรุอานและอัล-หะดีษ
- ทำอย่างไรจึงจะรอดพ้นจาก มัสฮับ ( แนวทาง ) อันตราย
- บทบาทของบรรดาศอฮาบะห์และนักวิชาการอิสลามในการรักษา อัล-กรุอาน และอัล-หะดีษ
- สรุป


3.4 เรื่อง “ บรรดาศอฮาบะห์ที่ได้รับข่าวดีเข้าสวนสวรรค์ที่มีหลักฐานมาจากอัล-กรุอาน และอัล-หะดีษ”
                    โครงเรื่อง :-
- คำนำ
- ที่มาของคำ   المبشرون    ( ผู้ที่ได้รับข่าวดีเข้าสวรรค์ )   พร้อมความหมาย
- ผู้ที่ได้รับข่าวดีเข้าสวรรค์ที่ถูกกล่าวในอัล-กรุอาน และอัล-หะดีษ
- ท่านศาสดามูฮำหมัด صلى الله عليه وسلم ทราบอย่างไรว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์
- อธิบายลักษณะผู้ที่ได้รับข่าวดีเข้าสวรรค์ที่ถูกกล่าวในอัล-กรุอานและอัล-หะดีษ
- จุดประสงค์การกล่าวถึงผู้ที่ได้รับข่าวดีเข้าสวรรค์ที่ถูกกล่าวในอัล-กรุอาน และอัล-หะดีษ
- สรุป


3.5 เรื่อง “ ความพยายามของบรรดาศอฮาบะห์ในการรวบรวมอัล-หะดีษ”
       โครงเรื่อง :-
- คำนา
- ความหมายของ ศอฮาบะฮ์
- ความประเสริฐของบรรดาศอฮาบะฮ์
- ฐานะของอัล-หะดีษในบทบัญญัติอิสลาม
- อัล-หะดีษอรรถาธิบายอัล-กุรอาน
- ศอฮาบะฮ์ที่โดดเด่นบางท่านในการรวบรวมอัล-หะดีษ
- จงยึดมั่นในแบบฉบับของฉัน และแบบฉบับของคูลาฟาอัรรอชิดีน
- บทบาทของท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ในการรวบรวมอัล-หะดีษ
- สรุป

3.6 เรื่อง “ จุดยืนของมุสลิม  อะห์ลุ้นซุนนะห์เกี่ยวกับบรรดาศอฮาบะห์”
       โครงเรื่อง :-
- คำนำ
- ความหมายศอฮาบะฮ์
- สาเหตุที่มุสลิมต้องรักบรรดาศอฮาบะฮ์ของท่านศาสดา
- ระดับความประเสริฐบรรดาาศอฮาบะฮ์ของท่านศาสดา
- ห้ามการด่าทอบรรดาศอฮาบะฮ์
- จุดยืนของมุสลิม อะลิซซุนนะห์วัลญามาอะห์ต่อเหตุการณ์ขัดแย้งและสงครามระหว่างบรรดาศอฮาบะฮ์
- สรุป

3.7 เรื่อง “ มารดาของบรรดาผู้ศรัทธา ท่านหญิงอาอีซะห์  رضي الله عنها”
        โครงเรื่อง :-
  - คำนำ
 - ประวัติชีวิตของท่านหญิงอาอิชะห์ رضي الله عنها  ( เกิด – ตระกูล – การเติบโต )
 - ระดับความรู้ของท่านหญิงอาอิชะห์ رضي الله عنها
 - ท่านหญิงอาอิชะห์ رضي الله عنها ภรรยาที่รักยิ่งขดงท่านศาสดา
 - กรณีใส่ร้าย ท่านหญิงอาอิชะห์  رضي الله عنها พร้อมด้วยการชี้แจง
 -   สรุป
4. ห้ามลอกบทความมาส่ง
5. บทความต้องมีเนื้อหาตามหัวข้อเรื่องได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็นที่สุด
6. เป็นบทความที่มีข้อเท็จจริงถูกต้อง –ข้อมูลดี –มีองค์ความรู  -สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
7.  การใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย  ความถูกต้องทางภาษา เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจ
8. ต้องประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานที่มาจาก อัล-กุรอาน และ อัล- หะดีษ
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการ
       โครงการนี้กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการโดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถส่งผลงานเข้าประกวดมาที่

E-mail:musabagah-2011@hotmail.com  หรือ  ส่ง ทาง ไปรษณีย์ มาตามที่อยู่นี้(ฝ่ายศาสนา และ วัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอารเบีย  82  อาคาร แสงทองธานี ชั้นที่  23 ถนน สาทร  สีลม บางรัก กรุงเทพ – 10500 )

 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  พร้อม เขียน ชื่อ นามสกุล   ที่อยู่   และ  เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับมาในบทความด้วย
   
 รางวัลทุนการศึกษา
    สถานฑูตซาอุดิอารเบีย จะมอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ที่ชนะการประกวดเขียนบทความที่ดีที่สุด 5 รางวัล โดย รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
        รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา      20,000 บาท
        รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา      15,000 บาท
        รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา      10,000 บาท
        รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา  5,000 บาท
        รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา  5,000 บาท

       อนึ่ง จะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดในวันจัดงานอภิปรายเรื่อง“ความยิ่งใหญ่ของแบบฉบับท่านศาสดาและความประเสริฐของเหล่าบรรดาอัครสาวก” ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนวันและเวลากำหนดจัดงานจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194